فهرست

قهرمانی تیم فوتسال کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل در اولین المپیاد دانشگاه های استان مازندران

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، تیم فوتسال کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل در اولین المپیاد دانشگاه های استان مازندران مقام قهرمانی را کسب نمودند.