فهرست

بازدید دکتر دینی رئیس دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی بابل ودیگر مدیران دانشگاهی از پروژه کلینیک ویژه امید بندپی غربی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر دینی رئیس دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی بابل و دیگر مدیران دانشگاهی از پروژه کلینیک ویژه امید بندپی غربی بابل مورخ ۹۶/۱۰/۲۶ بازدید نمودند .

در این بازدید دکتر دینی رئیس دفتر رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل ضمن تاکید بر اهمیت عملکرد عمرانی دانشگاه بر رعایت کیفیت ، رفع موانع اجرا پروژه ها طی یک برنامه زمان بندی مدون و مطلوب و تسریع در روند اتمام پروژه ها تاکید نمود. گفتنی است مسئولین دانشگاهی از مرکز بهداشت و اورژانس 115 بند پی غربی بازدید به عمل آوردند .