فهرست

گرامیداشت و تقدیر از دانشجویان برتر

گرامیداشت و تقدیر از دانشجویان برتر علمی -پژوهشی شاهد و ایثارگر دانشگاهای علوم پزشکی منطقه یک آمایشی آموزشی عالی پزشکی سلامت کشور که در دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد . از دانشگاه علوم پزشکی بابل

اسامی دانشجویان برتر علمی- پژوهشی شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی بابل

    1-فاطمه قاسمیان گرجی     دندانپزشکی

2-فاطمه طلایی بورا             پزشکی

        3-دینا کریمی                    هوشبری