فهرست

گرامیداشت و تقدیر از دانشجویان برتر

گرامیداشت و تقدیر از دانشجویان برتر علمی -پژوهشی شاهد و ایثارگر دانشگاهای علوم پزشکی منطقه یک آمایشی آموزشی عالی پزشکی سلامت کشور که در دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد . از دانشگاه علوم پزشکی بابل