فهرست

تقدیر و قدردانی از پرستاران ایثارگر (جناب آقای سید محسن میر میران ) بیمارستان شهید بهشتی ( سر کار زهرا  احدی نژاد ) بیمارستان شهید یحیی نژاد        (سر کار خانم زینب محمدی ) بیمارستان کودکان امیر کلا