بارگزاری
فهرست
مهندس مصطفی اصغری

مهندس مصطفی اصغری مشاور رئیس ، سر پرست ستاد شاهد و مدیریت امور ایثارگران دانشگاه

پیگیری و هماهنگی جلسات برای رفع مشکلات ستاد شاهد و ایثارگران

نظارت بر حسن اجرایی قوانین و مقررات ستاد شاهد و  ایثارگران