بارگزاری
فهرست
دکتر سید محمد حسینی

دکتر سید محمد حسینی کارشناس مسئول امور ایثارگران

مدرک تحصیلی : دکترای عمومی

شرح وظائف : مشاور ه تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر

سرکار خانم : شهربانو عالمیان

سرکار خانم : شهربانو عالمیان کارشناس امور آموزشی و فرهنگی دانشجویان شاهد و ایثارگر

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

شرح وظائف : کارشناس امور آموزشی و فرهنگی دانشجویان شاهد و ایثارگر

حسین رجبی

حسین رجبی متصدی امور دفتری ستاد شاهد