فهرست

شهید سید ابراهیم سید نژاد

دیدار با خانواده شهید

خواهر شهید : توصیه های مهم برادرم چه در عمل و چه در گفتار حفظ حجاب و پیروی کردن از اسلام و امام بود . شهید موقعی که در مسایل اجتماعی  و سیاسی با سن کم شرکت می کرد

و صداقت و فروتنی  ،حجب و حیا داشت و یک زیبایی خاصی در چهرهی مضلوم در صورت او دیده می شد و محبوب خاص و عام بود

                              برادر شهید :  شهید با این که سن کمی داشت رعایت مسائل شرعی و واجبات و ترک محرمات را می کرد . به طوریکه یادم هست دوستانش را برای  تشکیل جلسه ای که عدهای از بچه های

                                                                          کم سن و سال بودند جمع میکرد و خودشان و شهید سید زمان مسئولیت آن را به عهده داشتند و در یکی از مساجد محل بچه ها را با کارها آشنا یی می دادند

                             و یک قانونی هم داشتند که هفته یک روز را روزه بگیرند و همچنین خواندن نماز و دعا و حتی نماز شب بر قرار بود .